Vår pedagogikk er vårt varemerke!

-BARNDOMMEN OG DENS INNHOLD DANNER GRUNNLAGET FOR RESTEN AV LIVET –

Det grunnleggende er at vi ser på barnet som et rytmisk, kreativt, etterlignende og sansende vesen. Dette tas hensyn til både når vi former omgivelsene rundt barnet og hvilke aktiviteter vi velger. Hvilke metoder vi bruker og hvordan vi utfører dem er viktig i forhold til tanken på at barnet etterligner det vi gjør.

 

 

Barnehagens hovedmålsetting er å:

Stimulere evne til å oppleve sosial trygghet; Trygge barn lever best

Stimulere utvikling av sansene; barn lærer gjennom sansingen – sanseopplevelser blir til lek, som blir til lærdom!

Stimulere det kreative i barnet; kreative og skapende barn blir gode problemløsere og finner veien i sitt voksne liv!

 

Sosial trygghet  

Alle barn skal føle glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (barnehagelove § 2). Sosial trygghet er ikke medfødt og må derfor erverves. Barnehagen er en viktig arena for stimulering til å oppleve sosial trygghet. Positiv selvfølelse, empati, kreativitet, åpenhet og sosiale handlingsmåter er viktige egenskaper som må øves for å kunne bli i stand til å oppleve sosial trygghet. Barnehagen må tilrettelegge og skape gode forutsetninger for at utviklingen av den sosiale kompetansen blir positiv og god. Barn trenger trygge voksne som rollemodeller i barnhagehverdagen. Barna etterligner det de voksne gjør, derfor er de voksnes handlinger viktige, ikke bare for å skape sosial trygghet, men i forhold til alle aspekt ved barnets utvikling. 

 

Sansing

Barn sanser alt sterkere enn voksne. Det er som en «svamp», hvor alle sanseinntrykk treffer barnet og forplanter seg gjennom hele organismen, hvor hele kroppen er å regne som et sanseorgan.  

Arten og mengden av sanseinntrykk er av den største betydning for den fysiske, emosjonelle og intellektuelle utvikling. Barnets aktive og tillitsfulle måte å ta imot omverdenen på gjør at vi legger stor vekt på å gi barna varierte sanseopplevelser av høy kvalitet.

Alt inventar og leketøy består av materialer som gir forskjellige opplevelsesmuligheter; varmt, kaldt, tung, lett, mykt, hardt, bulkete, glatt o.l. 

Gjennom matlagingen og ukentlig bakedag gir vi barna gode lukts-og smaksopplevelser. 

 

Det kreative i barnet 

Ved å stimulere det kreative i barnet skapes mennesker som kan handle kreativt også senere i livet. Et menneske som har opplevd stor grad av kreativ stimulans gjennom oppveksten finner løsninger lettere i sitt voksne liv. 

Barnet skal ha og få muligheten til å undres, til å finne ut og til å utfolde seg ut fra seg selv – uten at noen kommer og forteller det svaret på alt det undres over. Det kreative i barnet blir stimulert når det leker med ting som ikke er ferdig, når det kan lage sine egne løsninger i sitt eget tempo; når en kongle blir en konge, eller en egenkreert hytte blir til et slott. Kreativ stimulering skjer når barnet selv kan lage sine egne bilder og ikke få alt ferdig servert.

 

Barnehagens virkemidler

Barnehagen bruker ulike virkemidler for å søke å oppnå hovedmålsettingene. Rammeplan for barnehager har syv fagområder som barnehagen skal arbeide med. Det ligger implisitt i bruken våre virkemidler at disse syv fagområdene blir dekket hensiktsmessig gjennom året.

 

Rytmer

Rytme er et bærende element i alle livsprosesser, og innebærer alltid en balansert veksling mellom to motsatte kvaliteter eller virksomheter, i et mønster som gjentar seg over tid.

Vi tar utgangspunkt i at barnet er et rytmisk vesen og prøver å møte dette ved å legge opp dagen, uken og året mest mulig rytmisk.

Barnet trenger et rytmisk liv som er forutsigbart for å kunne utfolde seg til fulle; føle sosial trygghet, utvikle sansene og øke sin kreativitet.

Dagsrytme er fast hver dag.

Ukerytmen er fast, det vil si at ulike aktiviteter er forbundet med ukedagene.

Årsrytmen er også fast. Vi følger årsløpet og alt vi gjør bærer preg av dette.

Ulike temaer er aktuelle i forhold til barnegruppen, opplevelser de har, årstider og fester. Dette taes med som en naturlig del av hverdagen i barnehagen.

Uansett hvilken fest eller tur vi skal forberede er målet vårt å ha god tid, slik at barna får anledning til å fordype seg og virkelig oppleve stemningen. Vi prøver å gjøre mest mulig sammen med barna, men noe forbereder de voksne alene, slik at barna får en mulighet til overraskelse og undring!  

 

Frilek

I den frie leken utfolder barn seg til fulle. Lek er barnas univers og absolutt nødvendig for en sunn utvikling. Vi legger stor vekt på frileken, hvor barnet ut fra seg selv må skape sin egen lek uten at den voksne styrer. Vi legger forholdene til rette slik at barna må bruke indre aktivitet og fantasi for å kunne bearbeide sine opplevelser gjennom leken.

Lekene i barnehagen har til hensikt å stimulere barnas fantasi. Det vil si at lekene ikke alltid er ferdige, f.eks. kan et stykke stoff fungere, med litt fantasi, som en hytte i skogen, eller et slott i et fremmed land. Hovedsaklig vil vi ha enkle leker i naturmaterialer. 

Undringen i barnet kommer ofte frem i den frie leken og når de observerer verden omkring seg. Vi lar barnet filosofere og undre seg uten å gripe for tidlig og for mye inn i det. Det er viktig at de får tid til undringen og at ikke vi voksne kommer med svar med en gang.

De voksne holder på med arbeid som er nyttig, som matlaging, reparasjoner, snekring, sying, hagearbeid osv., mens barna leker.Barnets behov for og evne til å etterligne stiller store krav til de voksne om å være virksomme med gjøremål som er verd å etterligne og som gir barna et så rikt materiale til læring som mulig. Bevisstheten på barna og det de gjør, er hele tiden tilstede og det gripes kun inn hvis de trenger hjelp, eller vi blir invitert inn i deres lek. Dette er barnas tid og vi er varsomme med våre ideer – vi lar dem være i fred. Vi unngår lange forklaringer, men legger stor vekt på handling og opplevelser. Vi gjør tingene sammen med barna som f.eks. å bake brød, vaske, rake, måke, reparere leker, gjøre klart til aktiviteter, dekke bordet… handlinger de kan gjennomskue.Gjennom disse mangfoldige opplevelser får barnet vokse inn i verden uten forklaringer, men gjennom å gjøre ,hvor drivkraften hele tiden ligger i barnas evne og trang til å etterligne sine omsorgspersoner.

 

Læringsprosessen skjer gjennom observasjon, sansing og bearbeidelser som man ofte ser i leken.

I alle sammenhenger om det er aktivitet, frilek, måltid og lignende, er målet vårt å bruke god tid. Heller færre gjøremål, vi trenger ikke å rekke alt. Det er nok av travelhet rundt oss i hverdagen. 

 

Musikk, bevegelse til musikk og rollelek

Musikk og bevegelse (dans) er en viktig del av barnehagens daglige liv. Levende musikk, som sang og spill på ulike instrumenter er en levende del av livet på Berskau. Vi samles hver dag i ring med ulike sanger, sangleker, rim og regler. Det vil også være en dag som er spesielt avsatt til denne type aktiviteter. Musikk og bevegelse hører nært sammen. Se bare på små barn som hører musikk; de finner rytmen med det samme og danser med i ren fryd. Rollelek (drama) vil også høre med i barnehagens liv når dette er naturlig. Disse aktivitetene er viktig i stimulering av barnets språk-, kommunikajon og tekstforståelse.

 

Kunst

Kunstneriske aktiviteter som akvarellmaling, modellering, sying, snekring, osv. er en fast del av uke/ årsrytmen vår. Forskjellige materialer blir tatt i bruk, slik at barna får oppleve dem og lærer hvordan de skal behandles og hva de kan brukes til. På veggene i barnehagen vil det stadig være ulike typer av kunst som vil være til glede for barna, ansatte og foreldre.

 

Naturopplevelser

Barnehagens uteareale er et sted der barna kan være i et landskap med ulike muligheter til å utvikle flere sanser. Vi bruker også nærmiljøet og blir kjent med naturen og kulturen også utenfor barnehagens miljø.

 

Vi har fast turdag hver uke.

Naturopplevelsene både i barnehagens uteorådet og ute på tur gir gode bidrag til barnets kropp, beveglese og helse gjennom den fysiske aktiviteten. Finmotorisk og grovmotorisk lek er viktig for barnets totale utvikling.

 

Eventyret

Eventyrfortelling står sentralt i hverdagen vår. Vi bruker ikke bøker med bilder i eventyrstund, men lar ordene virke. Gjennom bare å lytte får de muligheten til selv å skape sine indre bilder. De bildene barnet selv skaper blir aldri «sterkere» enn det selv kan klare.

Gjennom eventyret får barnet mulighet til å leve seg inn i og fantasere fram bilder, som er egne og annerledes enn alle inntrykkene og «ferdige» bilder som raser forbi i det daglige livet.

Eventyrstunden er en høytidlig stund der barna får høre det samme eventyret, fortalt på samme måte i en-to uker. Barn elsker gjentagelse og høytidsstemning.

 

Matlaging

I barnehagen serverer vi sunn mat av økologisk kvalitet. Barna er stadig med å lage mat. Slik blir de kjent med hvor maten vår kommer fra og hvordan den blir til.

Målet vårt er å ha den beste ernæring de kan få og trenger i sine første leveår!

Å være med å lage mat for så å spise den er tilfredsstillende for barn og det lærer dem noe om kulturen vår. Barnehagen har en «grønn» profil og vil etterstrebe at barna tar med seg dette videre i livet. Dette gjelder ikke bare innen matveien, men også i forhold til miljøet rundt oss og hvordan vi best kan ta vare på jorden vår.

Vi har også vår egen kjøkkenhage der vi dyrker forskjellige grønnsaker, bær og blomster til hygge og nytte. Arbeidet med denne hagen står sentralt i planene våre om våren og sommeren.

 

Etikk og religion

Bessungen barnehage bygger sin verdiformidling på grunnverdier som de fleste i samfunnet kan enes om. Disse er bl.a. likeverd, rettferdighet, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærighet, toleranse, forvalteransvar for natur og kultur, tilgivelse. For å formidle slike grunnverdier er det nødvendig at de voksne som er sammen med barn står frem som gode eksempler og handler etter det. Barn lærer av det vi gjør, ikke av det vi sier!

Vi har ulike årstidsfester (jf. årsrytme) der barna skal bli kjent med hvordan vi feirer de ulike høytidene.