Vedtekter for Bessungen barnehage

1.EIERFORHOLD

Bessungen barnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år.

1.1     Barnehagens eierform er:

Bessungen barnehage drives og eies av Bessungen AS

Selskapets adresse er:

Buskerudveien 142

3027 Drammen

Fordeling av økonomisk ansvar for drift, gjeld o.a. er fastsatt i egne vedtekter for aksjeselskapet Bessungen AS.

2     FORMÅL

Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, barnehagens egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal gi barna mulighet for samvær og lek under tilsyn og omsorg av voksne, samt gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem. Barna skal oppdras i samsvar med kristne grunnverdier.

Den vil i samarbeid og forståelse med barnas hjem søke å fremelske den enkeltes sosiale evne, utvikle barnets sanser og kreativitet. Ved å arbeide for stabilitet i så vel barnegruppen som medarbeiderkretsen har barnehagen som mål å gi barna trygghet.

Barnehagen drives etter økologiske prinsipper.

3     STYRINGSORGANER

3.1     Generalforsamling

(Utdrag fra eiervedtektene)

Bessungen barnehages oppgaver ivaretas av eierstyret med 2 medlemmer, med generalforsamling som øverste organ. Generalforsamling skal holdes innen utgangen av april hvert år.

Generalforsamlingen behandler og fastsetter bl.a.:

1         budsjett

2         foreldrebetaling

3         vedtekter

4         driftsendringer

5         arbeidsinstruks

3.2     Eierstyrets oppgaver:

(Utdrag fra eiervedtektene)

1        Ansvar for økonomi innenfor fastsatt budsjett og sørge for betryggende regnskapsførsel i overensstemmelse med kommunens fastsatte vilkår

2         Opptak av barn.

3         Arbeidsgiveransvar, ansettelser, behandling av personalsaker.

4         Utvikling og oppfølging av barnehagens internkontrollsystem.

5         Innkalle og fremlegge forslag til saker for behandling av generalforsamlingen.

6         Samarbeid med daglig leder/styrer om årsplan og barnehagens hverdag.

Årsberetning, regnskap og budsjettforslag skal utarbeides av eierstyret for endelig godkjenning på generalforsamlingen.

3.3     Samarbeidsutvalg

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg (jfr. lov om barnehager § 4 med forskrifter).

Samarbeidsutvalget består av 6 medlemmer hvorav 2medlemmer velges av foreldreråd og 2 av de ansatte. Intill to av barnehagens eiere er femte og sjette representant i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier.

Styrer som ikke er valgt medlem har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalgsmøter holdes i henhold til fastsatt plan og for øvrig når samarbeidsutvalgets formann finner det nødvendig. For at det skal kunne fattes vedtak må minst tre medlemmer av samarbeidsutvalget møte.

Det skal skrives protokoll som underskrives av møtedeltakerne.

Samarbeidsutvalget skal:

1         bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.

2         fastsette årsplan for barnehagen

3         gi uttalelser til forslag om endringer i vedtektene og retningslinjer for barnehagen (herunder betalings- og oppsigelsesfrister).

4         påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innefor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

3.4     Foreldreråd

Foreldrerådet opprettes etter lov om barnehager § 4 og forskriftene pkt. 1.  Det består av foreldre til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal:

1         fremme foreldrenes felles­interesser

2         bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehagen

3         være med og sikre, samt fremme samarbeidet mellom hjem og barnehagen

4         forelegges saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen

Foreldrerådet har rett til å uttale seg før slike avgjørelser blir tatt. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.

4     OPPTAK AV BARN

Det foretas samordnet opptak gjennom Drammen kommune etter følgende kriterier:

1) Funksjonshemmede barn og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har    fortrinnsrett til barnehageplass dersom barnet etter en helhetsvurdering kan ha nytte av oppholdet.

2) Barn av ansatte.

3) Søsken.

4) Øvrige barn

Barnehagens opptakskrets:

a) Ved opptak prioriteres barn bosatt i nærområdet; Åssiden.

b) Barn bosatt i hele Drammen kommune.

b) Dernest: Ved eventuelt ledige plasser prioriteres barn bosatt i nabokommuner.

Innenfor opptakskretsen prioriteres først de med lovfestet rett.

Klage over opptaket behandles av Drammen kommune.

Søknadsfrist til hovedopptak er en gang i året, 1.mars.

4.1       Søknaden sendes:

Drammen kommune

Barnehageplassen beholdes frem til oppsigelse fra foreldre foreligger.

Ved tildeling av plass må barnas foresatte skriftlig akseptere barnehagens vedtekter.

5     FORELDREBETALING/OPPSIGELSE

5.1     Foreldrebetaling:

1         Foreldrebetalingen fastsettes av generalforsamlingen i Bessungen barnehage .

2         Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned.

3         Betalingen påløper for ubenyttet plass.

4         Det betales for 11måneder.

5         Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Drammen kommune.

5.2     Oppsigelse:

1         Uteblir betaling kan barnehageplassen sies opp skriftlig med 14 dagers frist.

2         Oppsigelse av barn skal skje skriftlig til eierstyret.

3         Det er 3 måneds gjensidig oppsigelse regnet fra 1. i måneden etter mottatt oppsigelse

4         Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden. Ved oppsigelse 1.mai betales det for mai, juni og juli.

5         Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre.

6         Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører/stenges.

6     ÅPNINGSTIDER/FERIER/PLANLEGGINGSDAGER

Barnehagens åpningstid er fra:   kl. 0700 til kl. 1700

Barnehagen begynner nytt år:     1.august

Barnehageåret løper frem til:      31. juli

Barnehagen har åpent hele året untatt helligdager og de tre siste ukene i juli. Barna må ta ut fire ukers ferie i løpet av året. Tre av disse tas sammenhengende i forbindelse med barnehagens feriestengte uker.

Barnehagen har: 5 planleggingsdager i året. Det sendes varsel ca en mnd før planleggingsdag og om hvorvidt barnehagen er stengt.

Julaften og nyttårsaften holdes stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 1200.

7     LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal er 226 m². Arealnormen pr. barn er fastsatt til 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år.

8     HELSEERKLÆRING

Sykdom meldes til barnehagen snarest mulig. Opplysninger om spesielle helseforhold, slik som astma, allergier og andre må opplyses til barnehagen. Syke barn kan ikke oppholde seg i barnehagen.

9     BRUK AV BARNEHAGEN

Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, kan barnehagens lokaler brukes til andre møte-, kultur- og aktivitetstilbud bestemt av eierstyre.

10   ÅRSPLAN

Barnehagen skal ha en årsplan som gir en oversikt over aktiviteter og pedagogisk virksomhet gjennom året. Gjennom behandling av årsplan i samarbeidsutvalget kan foreldre, ansatte og eiere medvirke til utformingen av barnehagens innhold. Styret skal følge barnehagens budsjett. Aktiviteter utover budsjett må avklares med styret.

11   INTERNKONTROLL

Barnehagens internkontrollsystem er eiers og daglig leders ansvar og skal ivaretas ved jevnlig kontroll av eier i samarbeid med styrer i hht. lov om barnehager § 15. Barnehagens internkontrollsystem skal være tilgjengelig i barnehagen.

12   DUGNAD

Det er en forutsetning at foreldre med barn i barnehagen deltar på dugnader/­arrange­menter som bestemmes av eierstyret.

13   POLITIATTEST

Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest.

14   TAUSHETSPLIKT

Eierstyret, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven (jfr. lov om barnehager §§ 21 – 23).

15   FORSIKRING

Barn er forsikret gjennom en ulykkesforsikring i If. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barnehagen. Det betyr at barna er forsikret også utenom barnhagetiden. Ulykkesforsikringen gir barnet økonomiske hjelp til å dekke behandlingsutgifter og gir erstatning ved dødsfall og varig medisinsk invaliditet. Forsikringen har barnehagen inngått gjennom medlemsskap i PBL-A.

De ansatte er forsikret i arbeidstiden av arbeidsgiver i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.

16   VEDTEKTSENDRINGER

Endring av disse vedtekter foretas av generalforsamlingen med 2/3 flertall etter uttalelse fra samarbeidsutvalg og foreldreråd. Vedtektene skal sendes kommunen til orientering.

Ved endring av vedtektene bør det tas med frist for iverksettelse.

Alle vedtak om endringer skal sendes kommunen, som skal påse at disse er i samsvar med lov om barnehager.

17   OPPHØR OG AVVIKLING

Ved opphør av Berskau barnehage skal barnehagens gjeld først dekkes. Dersom det blir midler til overs, skal disse disponeres i henhold til eierstyrets beslutning.